ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู

เมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้

= 50% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด

2) ภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี = 20% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด

ไทย

1) ภาษีเป็น 0 ทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้

= 50% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด

2) ภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี = 20% ของจำนวนสินค้าทั้งหมด

?

-สินค้าเร่งลดภาษีมีผล 31 ธันวาคม 2554 ??

– ไทย ปี 2560 สินค้า 70% ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว ??

– เปรู สินค้า 70% ลดภาษีเป็นศูนย์แล้ว

– ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ความเป็นมา

ไทยและเปรูได้มีการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 17ตุลาคม 2546 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเปิดเสรี การอำนวยความสะดวก และความร่วมมือด้านการค้าสินค้า บริการและการลงทุน รวมทั้งการขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า (รายละเอียดกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-เปรู)

ไทยและเปรูได้เริ่มเจรจาเพื่อเปิดเสรีทางการค้ารอบแรกตั้งแต่มกราคม 2547 ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาเร่งเปิดเสรีสินค้าบางส่วนก่อน (ร้อยละ 70 ของจำนวนสินค้าทั้งหมด แบ่งเป็นลดภาษีศูนย์ทันที ร้อยละ 50 และภายใน 5 ปี ร้อยละ 20) ในรอบที่ 7 เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยจัดทำเป็นพิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีทางการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (Early Harvest) ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548ในการประชุมผู้นำเอเปค ณ นครปูซาน ประเทศเกาหลี โดยพิธีสารดังกล่าวมีสาระครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้า กฎเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า มาตรการปกป้อง มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พิธีการศุลกากร การบริหารจัดการกฎหมาย กฎระเบียบที่โปร่งใส กลไกระงับข้อพิพาท และการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม

พิธีสารระหว่าง ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– ภาคผนวก 1 การค้าสินค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– ภาคผนวก 2 กฎแหล่งกำเนิดสินค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– ภาคผนวก 3 มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– ภาคผนวก 4 อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– ภาคผนวก 5 พิธีการศุลกากร (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– ภาคผนวก 6 การบริหารจัดการกฎหมายและกฎระเบียบที่โปร่งใส (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– ภาคผนวก 7 การหารือและการระงับข้อพิพาท (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– Appendix 1.1 – Peru’s List of Goods

– Appendix 1.2- Thailand’s List of Goods

– Appendix 2 – Tariff Schedule

– Appendix 3 – Used Goods

ต่อมาไทยและเปรูได้มีการลงนามพิธีสารเพิ่มเติมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า เรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ในการประชุมผู้นำเอเปค ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

พิธีสารเพิ่มเติมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– เอกสารแนบ 1 หมายเหตุหลัก (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ) และ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– เอกสารแนบ 2 ข้อมูลขั้นต่ำ หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– เอกสารแนบ 3 ข้อมูลขั้นต่ำ ใบสำแดงของผู้ผลิต (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– เอกสารแนบ 4 ตารางภาษี (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

สืบเนื่องจากการปรับระบบฮาร์โมไนซ์ ของตารางภาษีและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าจากปี 2002

เป็นปี 2007 ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับพิธีสาร 2 ฉบับแรก เป็นระบบใหม่ รวมทั้งมีการจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนความเข้าใจเรื่อสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมีการลงนามพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ในไตรมาสแรกของปี 2553

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ)

– เอกสารแนบ 1 – รายการสินค้าของเปรู (ภาษาอังกฤษ)
– รายการสินค้าของไทย (ภาษาอังกฤษ)

– เอกสารแนบ 2 – หมายเหตุหลักของบัญชีแนบท้าย 1 (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า)

ภาษาไทย // ภาษาอังกฤษ

– กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า

ภาษาไทย // ภาษาอังกฤษ

* Thailand’s Exchange of Letter on Fish and Fish products

* Peru’s Exchange of Letter on Fish and Fish products

* Joint Media Release ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

* Press Release ภาษาไทย // // ภาษาอังกฤษ

พิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ภายใต้พิธีสารระหว่างไทยกับเปรูเพื่อเร่งเปิดเสรีทางการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้าปี พ.ศ.2548 ( ภาษาไทย || ภาษาอังกฤษ || ภาษาสเปน )

สถานะล่าสุด

– คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Comprehensive FTA) เพื่อให้มีการเจรจาเปิดตลาดสาหรับสินค้าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๓๐ รวมทั้งการค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร มาตรการปกป้องและมาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการปกป้องด้านดุลการชาระเงิน การค้าบริการ การลงทุน ความร่วมมือและการอานวยความสะดวกทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา – ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทย-เปรู มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ในปี ๒๕๕๕ ไทยและเปรูได้เจรจาเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมการค้าสินค้าอีกประมาณร้อยละ ๓๐ การค้าบริการ การลงทุน ความรวมมือทางเศรษฐกิจและประเด็นอื่นๆ มาแล้วรวม ๓ ครั้ง ซึ่งในการประชุมเจรจา FTA มีความคืบหน้ามาก โดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปได้ในหลายประเด็นครอบคลุมถึง ร้อยละ ๙๐ ของการเจรจาทั้งหมด