การค้าบริการและการลงทุน-บริการอื่นๆที่ไม่มีอยู่ใน11สาขาข้างต้น