การนำเข้า-ส่งออก

03 กรกฎาคม 2020 การศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจโลก ในประเด็นเศรษฐกิจมหภาค หนี้สาธารณะและผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน
28 พฤษภาคม 2020 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (9) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรป
17 เมษายน 2020 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (7) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียน
07 เมษายน 2020 การจัดทําความตกลงการค้าเสรีของไทยช่วยให้การส่งออกสินค้าไก่ของไทยไปญี่ปุ่นขยายตัว
07 เมษายน 2020 ข้อมูลสถิติการค้าไทย-อาเซียน เปรียบเทียบก่อนมี FTA (ปี 2535) กับปี 2562
07 เมษายน 2020 อาเซียนถกสำรองอาหารรับมือโควิด-19 ด้านองค์กรระหว่างประเทศขออย่าห้ามส่งออก หวั่นขาดแคลน
03 เมษายน 2020 Coronavirus ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (6) COVID-19 กับ Global Recession
16 มีนาคม 2020 Coronavirus ภัยคุกคามตัวใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (5)
03 มีนาคม 2020 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA เดือนมกราคม 2563
07 กุมภาพันธ์ 2020 สงครามการค้าระลอกใหม่กับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (10)
1 2 3 4 8