การนำเข้า-ส่งออก

05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอินเดีย ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
04 กันยายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (ม.ค.-มิ.ย.)
04 กันยายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.-มิ.ย.)
28 มิถุนายน 2018 การสัมมนาเรื่อง “ASEAN – Hong Kong FTA Opportunity to Explore business to China”
20 เมษายน 2018 หากต้องการทราบรายชื่อผู้นำเข้า-ส่งออก
20 เมษายน 2018 วิธีตรวจสอบโควตาสินค้านำเข้า-ส่งออก
20 เมษายน 2018 การตรวจสอบพิกัดสินค้านำเข้า-ส่งออก
05 เมษายน 2018 ขั้นตอนการส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA
04 เมษายน 2018 รายงานสถานการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)
1 5 6 7