FTA

05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับเปรู ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับชิลี ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับออสเตรเลีย ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับเกาหลี ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่น ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอินเดีย ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
29 ตุลาคม 2018 สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย
04 กันยายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (ม.ค.-มิ.ย.)
04 กันยายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.-มิ.ย.)
1 13 14 15 16 17 20