อื่นๆ

20 เมษายน 2018 หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน GI
20 เมษายน 2018 ทำไมต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครอง GI
20 เมษายน 2018 ปัจจุบันไทยมีกฎหมายในการคุ้มครอง GI หรือไม่
20 เมษายน 2018 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร
20 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 กำหนดให้ใช้การตรวจสอบ DNA ของพืช ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 เงื่อนไขการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้ความตกลง TPP
20 เมษายน 2018 ความตกลง TPP ทำให้มีการนำเข้าพืช GMOs มาในไทย
20 เมษายน 2018 พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 นักปรับปรุงพันธุ์ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองได้จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 ภายใต้ UPOV 1991 เกษตรกรจะไม่สามารถนำผลผลิตของพืชไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายได้จริงหรือ
20 เมษายน 2018 เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างไรจาก UPOV 1991
20 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 จะทำให้ราคาเมล็ดพันธุ์แพงขึ้นเนื่องจากการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ของบริษัทรายใหญ่จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 เกษตรกรยังคงแบ่งปันผลประโยชน์กันได้หรือไม่
20 เมษายน 2018 การที่บอกว่าเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
19 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 คืออะไร และเกี่ยวข้องกับความตกลง TPP อย่างไร
1 8 9 10 11