อื่นๆ

12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอินเดีย ปี 2561
12 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
08 มีนาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศชิลี ปี 2561
21 กุมภาพันธ์ 2019 กระบวนการตอบข้อสอบถามของศูนย์ FTA Center
13 กุมภาพันธ์ 2019 Link ที่เกี่ยวข้อง
27 ธันวาคม 2018 เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนา เรื่อง “รู้รอบ ASEAN รอบรู้ RCEP” วันที่ 13 ธ.ค. 61
05 ตุลาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียน ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
05 ตุลาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับนิวซีแลนด์ ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
05 ตุลาคม 2018 แนะนำศูนย์บริการข้อมูล FTA
20 เมษายน 2018 อัตราภาษีสินค้าต่างๆ สามารถหาข้อมูลได้อย่างไร
20 เมษายน 2018 สินค้า GI และสินค้า OTOP แตกต่างกันอย่างไร
20 เมษายน 2018 ชาวต่างชาติสามารถนำ GI ของไทยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้หรือไม่
20 เมษายน 2018 หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะมีผลต่อ GI ของไทยอย่างไร
20 เมษายน 2018 ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI คืออะไร
20 เมษายน 2018 GI สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร
1 7 8 9 10 11