เรื่องราวล่าสุด

20 เมษายน 2018 หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะมีผลต่อ GI ของไทยอย่างไร
20 เมษายน 2018 ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI คืออะไร
20 เมษายน 2018 GI สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร
20 เมษายน 2018 หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน GI
20 เมษายน 2018 ทำไมต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครอง GI
20 เมษายน 2018 ปัจจุบันไทยมีกฎหมายในการคุ้มครอง GI หรือไม่
20 เมษายน 2018 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร
20 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 กำหนดให้ใช้การตรวจสอบ DNA ของพืช ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 เงื่อนไขการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้ความตกลง TPP
20 เมษายน 2018 ความตกลง TPP ทำให้มีการนำเข้าพืช GMOs มาในไทย
1 24 25 26 27 28 31