เรื่องราวล่าสุด

19 เมษายน 2018 ข้อตกลงที่ไทยต้องเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม จากการทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) เป็นอย่างไร
19 เมษายน 2018 หากต้องการสืบค้นสถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ สามารถดูได้จากที่ใด
19 เมษายน 2018 ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA ทั้งของไทยและประเทศคู่เจรจาได้จากที่ใด
19 เมษายน 2018 หากต้องการทราบสถานะล่าสุดของการเจรจา FTA แต่ละฉบับของไทยสามารถสืบค้นได้จากที่ใด
19 เมษายน 2018 ปัจจุบัน ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ แล้วกี่ฉบับ
19 เมษายน 2018 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) หมายถึงอะไร
19 เมษายน 2018 ขอทราบกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าในเมียนมา
19 เมษายน 2018 เมืองใดเหมาะแก่การเข้าไปลงทุนใน CLMV
19 เมษายน 2018 โอกาสทางธุรกิจในตลาด CLMV
19 เมษายน 2018 สำหรับธุรกิจที่มีสินค้าและบริการที่จะได้รับประโยชน์จากการเจรจาความตกลง RCEP นี้ควรเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้าง
1 83 84 85 86 87