การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) ชุด “โครงการสร้างความเข้าใจ FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับเกษตรกร”

  1. เจรจาออนทัวร์ ชัยภูมิกับการใช้ประโยชน์ FTA
  2. เจรจาออนทัวร์ ติดอาวุธ สหกรณ์ไทยใช้ประโยชน์ FTA
  3. เจรจาออนทัวร์ เจาะศักยภาพนมไทยใช้ประโยชน์จาก FTA
  4. เจรจาออนทัวร์ FTA นำธุรกิจดอกไม้ไทยรุกตลาดต่างประเทศ
  5. เจรจาออนทัวร์ โอกาสของชาไทยในยุคการค้าเสรี ณ จังหวัดเชียงราย
  6. เจรจาออนทัวร์ การเพิ่มศักยภาพกาแฟไทยในยุคการค้าเสรี ณ จังหวัดเชียงใหม่
  7. เจรจาออนทัวร์ บุกพิจิตร นำสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกด้วย FTA