“พาณิชย์”เปิดให้บริการขอ Form TC ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า FTA ไทย-ชิลี

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าว พร้อมเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form TC สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใน FTA ไทย-ชิลี ด้วยระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ ช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอน ระยะเวลา และยังตรวจสอบย้อนกลับได้ เผยล่าสุดเปิดให้บริการแล้ว 8 ฟอร์มจากทั้งหมด 12 ฟอร์ม  

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยและชิลีบรรลุข้อตกลงในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form TC เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ชิลี ด้วยการนำระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) มาใช้ ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการในยุคโควิด-19 และปรับตัวรับกับสถานการณ์ New Normal ได้เป็นอย่างดี โดยจะเริ่มใช้ระบบ ESS สำหรับ Form TC ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

สำหรับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบ ESS เป็น 1 ใน 85 รายการของบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Online One Stop Service) ที่ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว จะนำลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของกรมฯ มาพิมพ์บนฟอร์มโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาในการขอรับฟอร์มเหลือเพียง 10 นาทีต่อฉบับ จากเดิมที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการต้องลงลายมือชื่อและประทับตราแบบสด ซึ่งใช้เวลากว่า 30 นาทีต่อฉบับ ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการสัมผัสเอกสาร และยังสามารถช่วยลดการตรวจสอบย้อนกลับ (Verify) จากประเทศปลายทางได้ เนื่องจากลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสคลาดเคลื่อนน้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจุบัน มีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกด้วยระบบ ESS ทั้งสิ้น 8 ฟอร์ม จากทั้งหมด 12 ฟอร์ม ได้แก่ 1.ฟอร์ม D (อาเซียน) 2.ฟอร์ม FTA (ออสเตรเลีย) 3.ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) 4.ฟอร์ม JTEPA (ญี่ปุ่น) 5.ฟอร์ม AJ (อาเซียน-ญี่ปุ่น) 6.ฟอร์ม AK (อาเซียน-เกาหลี) 7.ฟอร์ม AHK (อาเซียน-ฮ่องกง) และ 8.ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี)

ในช่วง 5 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) กรมฯ ได้ออก Form TC คิดเป็นมูลค่า 214.48 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.41%