โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก (19) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลให้เซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทั่วโลก

View Fullscreen