Mr.DTN ชวนมาอัพเดตความตกลง RCEP ฉบับล่าสุด

Mr.DTN ชวนมาอัพเดตความตกลง RCEP ซึ่งเป็น FTA ฉบับล่าสุดของไทยที่ประเทศสมาชิกสามารถผลักดันการเจรจาจนหาข้อสรุปได้ในปี 2563 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถลงนามให้มีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2564 นี้

วันนี้ จึงพามาดูกันว่า RCEP มีเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้า-ส่งออก สินค้าไปยังประเทศสมาชิกได้สะดวกรวดเร็วขึ้นอย่างไรบ้าง

ดูรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/TradeNegotiations/videos/839922433581330