อาเซียน-สหรัฐฯ ดันแผนร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมนัดแคนาดาถก FTA รอบแรก

อาเซียน-สหรัฐฯ หารือสานต่อแผนงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ปี 65-66 เน้นช่วย SMEs ฟื้นตัวจากพิษโควิด-19 เชื่อมโยงระบบศุลกากร อำนวยความสะดวกทางการค้า คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมการเจรจา FTA อาเซียน-แคนาดา รอบแรกปลายเดือน ส.ค. นี้ ดันแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล) เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยที่ประชุมได้หารือติดตามการดำเนินการตามแผนงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และแผนงานความร่วมมือฯ ฉบับปี 2565-2566

นางอรมน กล่าวว่า อาเซียนและสหรัฐฯ ได้ติดตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ภายใต้แผนงานความร่วมมือกรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน – สหรัฐฯ (2564-2565) ซึ่งที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมความร่วมมือที่น่าสนใจ อาทิ การสร้างความพร้อมให้กับของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย ในการประกอบธุรกิจออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการอำนวยความสะดวกทางการค้า

นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไป (2565-2566) โดยจะมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ อาทิ การยกระดับ ASEAN SME Academy เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อย จากการระบาดของโควิด-19 การสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวระหว่างอาเซียน และแนวทางเชื่อมโยงของอาเซียนไปยังสหรัฐฯ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน และมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานและสิ่งแวดล้อมในความตกลงการค้าเสรี ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยขยายโอกาสและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของทั้งสองภูมิภาคในระยะยาว

นางอรมน เพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการเจรจาจัดทำเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา (ACAFTA) รอบแรก ที่จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือน ส.ค. และ ก.ย. นี้ โดยมอบหมายให้คณะทำงานเจรจากลุ่มต่างๆ ที่เริ่มเจรจาไปก่อนหน้านี้ รายงานผลต่อที่ประชุมหัวหน้าคณะกรรมการเจรจา อาเซียน-แคนาดา ในรอบนี้ด้วย รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนอาเซียน-แคนาดา ปี 2564-2568 ซึ่งแคนาดาพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเจรจาให้อาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19

ทั้งนี้ แคนาดายังได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือทางเทคนิค เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายของประเทศสมาชิก อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ เศรษฐกิจดิจิทัล การค้าบริการ MSMEs และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดทำเอฟทีเอ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ เช่น แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

————————————

23 สิงหาคม 2565