การเปิดเสรีสินค้าเนื้อสัตว์และนมมีผลกระทบกับเกษตรกรอย่างไร

การเปิดเสรีสินค้าเนื้อสัตว์และนมมีผลกระทบกับเกษตรกรอย่างไร

    คำตอบ

ตามพันธกรณีความตกลง TAFTA และ TNZCEP ในวันที่ 1 มกราคม 2564 ไทยจะต้องเปิดเสรียกเลิกภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0 ของเนื้อโคและเนื้อหมู และผลิตภัณฑ์นมบางรายการ (นมผงที่มีไขมัน ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนม เนย หางนมเวย์ ไขมันเนย และเนยแข็ง) และในวันที่ 1 มกราคม 2568 ไทยจะต้องเปิดเสรีโดยลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0 ของสินค้านมและครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมโคนมและโคเนื้อภายในประเทศที่จะหันไปบริโภคสินค้าเหล่านี้จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งได้เปรียบไทยทั้งในเรื่องต้นทุนการเลี้ยง ต้นทุนการผลิต และคุณภาพ