มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ภายใต้ WTO มีประโยชน์อย่างไร

มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ภายใต้ WTO มีประโยชน์อย่างไร

คำตอบ

กรณีที่ผู้ส่งออกสินค้าส่งสินค้าออกไปขายในต่างประเทศ (Export Price) ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาที่ขายภายในประเทศของตน (Normal Value) หรือที่เรียกว่า การทุ่มตลาด ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และมีผลให้อุตสาหกรรมภายในของประเทศผู้นําเข้าได้รับความเสียหาย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าของประเทศคู่แข่งขัน ดังนั้น WTO จึงอนุญาตให้ประเทศผู้นําเข้าที่ถูกทุ่มตลาดสามารถเก็บภาษีเพื่อตอบโต้การทุ่มตลาดได้ แต่จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาที่ WTO กําหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเก็บภาษีตอบโต้ การทุ่มตลาดตามอําเภอใจได้ โดยผู้ประกอบการของประเทศผู้นําเข้า สามารถยื่นคําร้องขอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ไต่สวนว่าสินค้าที่นําเข้ามีการทุ่มตลาดหรือไม่ โดยประเทศผู้นําเข้าจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า

  1. มีการทุ่มตลาดในสินค้าที่ถูกยื่นขอให้ไต่สวนจริง
  2. มีความเสียหายเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศผู้นําเข้า
  3. ความเสียหายที่เกิดขึ้น เกิดจากการทุ่มตลาด

ทั้งนี้ ประเทศที่เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจะเรียกเก็บได้ไม่เกิน 5 ปี และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่  ผู้ส่งออกหรือผู้นําเข้าซึ่งอยู่ภายใต้การไต่สวน รัฐบาลประเทศของผู้ส่งออก หรือผู้ผลิตสินค้าที่เหมือนกันหรือประเภทเดียวกันของประเทศผู้นําเข้า สามารถยื่นขอทบทวนเพื่อติการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด หรือลด หรือเพิ่มภาษีอากรตอบโต้การทุ่มตลาดที่เรียกเก็บได้ แต่จะต้องมีเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนด้วย