TFA  ภายใต้ WTO คือความตกลงอะไร มีรายละเอียดอย่างไร เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

TFA  ภายใต้ WTO คือความตกลงอะไร มีรายละเอียดอย่างไร เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

    คำตอบ

ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation : TFA) เป็นหัวข้อหนึ่งในการเจรจาการค้ารอบโดฮา (Doha Development Agenda: DDA) ที่สมาชิก WTO ให้บรรจุ TFA ใน DDA เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 เพื่อลดความไม่สะดวกด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และได้ผนวก  ความตกลง TFA เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Annex 1 A ในความตกลง WTO และได้มีผลบังคับใช้กับสมาชิก WTO ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา

ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า มีสาระสำคัญ คือ การระบุบทบัญญัติให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการนำเข้า ส่งออกสินค้า เช่น การเผยแพร่กฎระเบียบ    ทั้งมวลที่จำเป็นในการนำเข้า ส่งออก และผ่านแดน การจัดทำคำวินิจฉัยล่วงหน้าสำหรับการจำแนกพิกัดศุลกากรและการประเมินราคาศุลกากร โดยแบ่งเป็นบทบัญญัติที่สามารถปฏิบัติได้ทันที (Category A) บทบัญญัติที่ต้องการระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ (Category B) และบทบัญญัติที่สมาชิกต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนจึงจะปฏิบัติตาม (Category C)

โดยไทยได้จัดการดำเนินการตาม Category A แล้วทั้งหมด 131 บทบัญญัติ เช่นบทบัญญัติข้อ 1 ที่เกี่ยวกับการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลเรื่องพิธีการนำเข้า ส่งออก และผ่านแดน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในส่วน Category B ซึ่งไทยยังต้องการใช้เวลาในการปรับตัว (3-7 ปี) มีทั้งหมด 12 บทบัญญัติเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้ทำการตรวจซ้ำ (second test) ในกรณีที่สินค้าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารสัตว์ที่นำเข้าไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจคุณภาพในการตรวจครั้งแรก และการเปิดโอกาสให้มีการยื่นบัญชีสินค้าทางเรือได้ล่วงหน้าก่อนที่เรือสินค้าจะมาถึง (ไทยไม่มีบทบัญญัติใน Category C)

TFA เป็นประโยชน์กับไทยเนื่องจากเป็นแรงผลักดันจากภายนอกให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบในประเทศ แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่ผู้ส่งออกไทยประสบในตลาดต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทย การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการค้าและ  การลงทุน