ความตกลง TPP มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีความสัมพันธ์กับไทยอย่างไร

ความตกลง TPP มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีความสัมพันธ์กับไทยอย่างไร

คำตอบ

ความตกลง TPP ถือเป็นความตกลงแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกาได้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกความตกลง TPP อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผลแล้วเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ส่งผลให้ปัจจุบันความ   ตกลง TPP มีสมาชิกอยู่ 11 ประเทศ ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิก TPP-11 มีขนาดตลาด 499.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของประชากรโลก มีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) รวมถึง 9.99 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 13.28  ของขนาดเศรษฐกิจโลก

ในด้านความสัมพันธ์กับไทย ในปี 2559 ไทยมีมูลค่าการค้าประเทศสมาชิก TPP-11 รวม 123,591  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.23 ของการค้าทั้งหมดของไทย เป็นมูลค่าการส่งออกจำนวน 64,678 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะเดียวกัน มีมูลค่าการนำเข้าจำนวน 58,913 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของการนำเข้าทั้งหมดของไทย โดยไทยได้เปรียบดุลการค้ากับ TPP-11 มูลค่า 5,765 ล้านเหรียญสหรัฐฯ