ความคืบหน้าการเจรจาการค้า (FTA)

ความคืบหน้าการเจรจาการค้า (FTA)

คำตอบ

ปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ 17 ประเทศ ภายใต้   ความตกลง 12 ฉบับด้วยกัน ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี ได้แก่ (1) FTA ระหว่างสมาชิกอาเซียน/FTA อาเซียนกับคู่ค้า 6 ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (2) FTA ระหว่างไทยกับคู่ค้า 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดีย (ลด/ยกเลิกภาษีสินค้าบางส่วน) ชิลี และเปรู (ลด/ยกเลิกภาษีสินค้าบางส่วน)

นอกจากนี้ ยังมีการเจรจาขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้า ดังนี้

สรุปผล อาเซียน-ฮ่องกง อาเซียน-ญี่ปุ่น (บริการ+ลงทุน)
อยู่ระหว่างเจรจา RCEP JTEPA ไทย-ปากีสถาน (เปิดตลาดสินค้าเพิ่ม) อาเซียน-จีน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
เริ่มการเจรจา ไทย-ตุรกี
อยู่ระหว่างการศึกษา ไทย-อิหร่าน ไทย-บังกลาเทศ ไทย-ศรีลังกา ไทย-อิสราเอล  อาเซียน-EAEU อาเซียน-แคนาดา