FTA

24 มกราคม 2019 สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย ณ มกราคม 2562
11 ธันวาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)
11 ธันวาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศอินเดีย ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)
11 ธันวาคม 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น ปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับเปรู ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับชิลี ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับออสเตรเลีย ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับเกาหลี ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับญี่ปุ่น ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
05 พฤศจิกายน 2018 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับอินเดีย ปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.)
1 64 65 66 67 68 72