เรื่องราวล่าสุด

05 เมษายน 2018 FTA รายประเทศ
05 เมษายน 2018 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าการใช้สิทธิพิเศษภายใต้เขตการค้าเสรีต่างๆ (Form FTA)
05 เมษายน 2018 ขั้นตอนการส่งออกโดยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA
04 เมษายน 2018 กรณีประชาชนต้องการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนหรือ AEC เช่น ข้อมูลกฎหมาย/กฎระเบียบด้านการค้าสินค้าของอาเซียน ข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ AEC และภาษีที่ลดระหว่างอาเซียนกับประเทศที่อาเซียนจัดทำ FTA ทั้ง 5 ความตกลง ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ข้อมูลระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในอาเซียน
04 เมษายน 2018 AEC 2025 อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย และจะปรับตัวอย่างไร
04 เมษายน 2018 กฎระเบียบ
04 เมษายน 2018 รายงานสถานการณ์การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง FTA ในปี 2561 (ม.ค.-ก.ย.)
04 เมษายน 2018 สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย
1 95 96 97