การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย (ม.ค.-ก.พ.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดีย

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

—————————–

          ปี 2560 การค้ารวมไทย-อินเดียมีมูลค่า 10,385.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 34.4 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,587.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนการค้าร้อยละ 2.3 ไทยส่งออกไปอินเดียมีมูลค่า 6,486.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอินเดียมีมูลค่า 3,899.0 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปี 2561 (ม.ค.-ก.พ.) การค้าระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่า 2,023.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 31.0 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 1,286.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6) และการนำเข้ามูลค่า 737.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2) ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 548.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen