Loading
Header Image
‘อาเซียน–อินเดีย’ เดินหน้าทบทวนความตกลงการค้าสินค้า เพิ่มอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน–อินเดีย’ เดินหน้าทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน–อินเดีย (AITIGA) พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (JC) มุ่งเจรจาทบทวนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เล็งเปิดตลาดเพิ่มและมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ภาคธุรกิจ ด้านสภาธุรกิจ พร้อมหนุนความร่วมมือของภาคเอกชนสองฝ่าย ทั้งด้านสุขภาพ เทคโนโลยีและดิจิทัล การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ SMEs startup และ E-Commerce

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ให้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน–อินเดีย ครั้งที่ 19 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยที่ประชุมได้รับรองขอบเขตการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน–อินเดีย (ASEAN–India Trade in Goods Agreement: AITIGA) พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee: JC) เพื่อเจรจาการทบทวนความตกลง AITIGA

ดร.สรรเสริญ กล่าวว่า ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย (AITIGA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยปัจจุบันอาเซียนและอินเดียได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าเหลือ 0% กว่า 73% ของรายการสินค้าทั้งหมด ซึ่งช่วยให้การค้าทั้งสองฝ่ายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของภาคเอกชนมีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้ความตกลงฯ ค่อนข้างต่ำ โดยส่วนหนึ่งเกิดจากกฎถิ่นกำเนิดสินค้ามีความเข้มงวด ดังนั้น การเจรจาทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้าจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ทบทวนกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตของอาเซียนและไทย รวมทั้งเจรจาประเด็นอื่นๆ อาทิ การเปิดตลาดเพิ่มเติมและมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง AITIGA เพื่อให้เปิดกว้างในการเข้าถึงตลาด มีความทันสมัย ลดอุปสรรคทางการค้า และอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจการค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกับสภาธุรกิจอาเซียน–อินเดีย (ASEAN–India Business Council: AIBC) ถึงทิศทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งภาคเอกชนได้เรียกร้องให้การเจรจาทบทวนความตกลง AITIGA ครอบคลุม ทั้งการเปิดเสรีเพิ่มเติม กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่เปิดกว้าง และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร อีกทั้งจะสนับสนุนความร่วมมือของภาคเอกชนสองฝ่ายในสาขาที่สนใจร่วมกัน อาทิ การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีและดิจิทัล การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ SMEs startup และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ทั้งนี้ ในปี 2564 การค้าระหว่างอาเซียนและอินเดีย มีมูลค่า 91,491.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 39.26% จากปีก่อนหน้า โดยอาเซียนส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 53,749.77 ล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 37,742 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการค้าระหว่างไทย-อินเดีย มีมูลค่า 14,940.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 52.52% โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 8,534.10 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงฯ มูลค่า 4,377.29 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 51.29% ของมูลค่าส่งออกไปอินเดียทั้งหมด สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ และอัญมณีและเครื่องประดับ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 6,406.39 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงฯ มูลค่า 748.36 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 11.68% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดจากอินเดีย สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

——————————-

21 กันยายน 2565


Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศยินดีให้บริการ
ติดต่อ FTA Call Center
02 507-7555
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ :

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  :  DTN Website  I  Intranet  I  DTN KM  I  FTA

จำนวนการเข้าชม : 512,540