TPP

20 เมษายน 2018 สินค้า GI และสินค้า OTOP แตกต่างกันอย่างไร
20 เมษายน 2018 ชาวต่างชาติสามารถนำ GI ของไทยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ได้หรือไม่
20 เมษายน 2018 หากไทยเข้าร่วมความตกลง TPP จะมีผลต่อ GI ของไทยอย่างไร
20 เมษายน 2018 ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI คืออะไร
20 เมษายน 2018 GI สามารถเพิกถอนหรือแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร
20 เมษายน 2018 หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน GI
20 เมษายน 2018 ทำไมต้องมีการออกกฎหมายคุ้มครอง GI
20 เมษายน 2018 ปัจจุบันไทยมีกฎหมายในการคุ้มครอง GI หรือไม่
20 เมษายน 2018 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร
20 เมษายน 2018 อนุสัญญา UPOV 1991 กำหนดให้ใช้การตรวจสอบ DNA ของพืช ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 เงื่อนไขการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้ความตกลง TPP
20 เมษายน 2018 ความตกลง TPP ทำให้มีการนำเข้าพืช GMOs มาในไทย
20 เมษายน 2018 พันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยจะสูญหายจากการนำไปปรับปรุงพันธุ์โดยต่างชาติจริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 นักปรับปรุงพันธุ์ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์พืชท้องถิ่นของไทยไปจดทะเบียนคุ้มครองได้จริงหรือไม่
20 เมษายน 2018 ภายใต้ UPOV 1991 เกษตรกรจะไม่สามารถนำผลผลิตของพืชไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายได้จริงหรือ
1 2