สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย

[http://www.dtn.go.th/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/item/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-fta-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5.html]