การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561

การค้ารวมของไทย ปี 2561 มีมูลค่า  501,718.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 9.51 โดยเป็นจำแนกเป็นการส่งออกรวมมูลค่า 252,486.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.70 และการนำเข้ารวม มูลค่า 249,231.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 โดยไทยได้ดุลการค้ามูลค่า 3,254.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561

มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2561มีมูลค่า 301,281.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 149,582.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้ามูลค่า 151,699.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุล การค้ามูลค่า 2,116.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ดูรายละเอียดที่ …http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Portals/0/tradefta_dec61-1.pdf