การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA เดือนมกราคม 2562

การค้ารวมของไทยเดือนมกราคม 2562  มีมูลค่า 42,020.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.19 โดยเป็นจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 18,993.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ5.65 และ การนำเข้า มูลค่า 23,026.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ13.99 โดยไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 4,032.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ …รายละเอียด