ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดปัตตานี

View Fullscreen