การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)

ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.) การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ มีมูลค่า 3,400.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.5 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 1,165.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดลงร้อยละ 5.3) และการนำเข้ามูลค่า 2,234.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ามูลค่า 1,069.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen