ผลการดาเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสงขลา

View Fullscreen