การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดียปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.)

การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐอินเดียปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.)

ปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอินเดีย มีมูลค่า 7,558.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4.7 โดยจำแนกเป็นการส่งออกมูลค่า 4,699.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6) และการนำเข้ามูลค่า 2,858.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4) ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 1,840.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

View Fullscreen