“พาณิชย์” ประเดิมเจรจาการค้า ปี 63 เป็นเจ้าภาพประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-บังกลาเทศ ปูทางสู่เป้าหมายการค้า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 5 นำทีมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หารือขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แนวทางการจัดทำ FTA ตั้งเป้ามูลค่าการค้าสองฝ่ายแตะ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย – บังกลาเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศ (Mr. Tipu Munshi) เป็นประธานร่วม ซึ่งจะมีการหารือในประเด็นสำคัญ เช่น การขยายการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรม เกษตร ประมงและปศุสัตว์ บริการสุขภาพและสาธารณสุข และโครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ไทย – บังกลาเทศ เป็นต้น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนสองฝ่ายให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพในอนาคต

ทั้งนี้ สำหรับในช่วงบ่ายของวันที่ 8 มกราคม 2563 จะมีการสัมมนาหัวข้อ “แบ่งปันกลยุทธ์ บุกเจาะตลาดบังกลาเทศ” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนักธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาดบังกลาเทศมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ และมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐของบังกลาเทศร่วมให้ข้อมูลกฎระเบียบทางการค้าและประกอบธุรกิจในบังกลาเทศด้วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ URL : regis.dtn.go.th (รหัสการลงทะเบียน : 8000) ภายในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2507 7513

นางอรมน เสริมว่า บังกลาเทศเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชียใต้ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดที่ร้อยละ 6 – 8 ต่อปี มีประชากรกว่า 160 ล้านคน มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เช่น ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ และถ่านหิน มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน โดยบังกลาเทศได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีฝ่ายเดียว หรือ จีเอสพี จาก 47 ประเทศทั่วโลก รวมถึงมีศักยภาพในการเป็นประตูการค้าสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) กว่า 57 ประเทศ ดังนั้น    การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 บังกลาเทศเป็นคู่ค้าอันดับที่ 39 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดียและปากีสถาน มีมูลค่าการค้ารวม 1,259.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกไปบังกลาเทศ 1,200.21  ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากบังกลาเทศ 59.24 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) การค้ารวมมีมูลค่า 980.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปบังกลาเทศ 905.10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ปูนซิเมนต์ เม็ดพลาสติก ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ เหล็ก และรถยนต์และส่วนประกอบ เป็นต้น และเป็นการนำเข้าจากบังกลาเทศ 75.30 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เป็นต้น