สับปะรดและผลิตภัณฑ์

สินค้าสับปะรดและผลิตภัณฑ์

สับปะรดสดหรือแห้ง พิกัดศุลกากร0804.30.00

สับปะรดกระป๋อง พิกัดศุลกากร2008.20.00

น้้าสับปะรด พิกัดศุลกากร 2009.41.00, 2009.49.00

รายละเอียด