กรมเจรจาฯ แนะนำเว็บไซต์ใหม่ ค้นหาข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA กว่า 300 ฉบับ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแจ้งข่าวผู้นำเข้า ผู้ส่งออกของไทย สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ findrulesoforigin.org ค้นหาข้อมูลกฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ที่มีอยู่กว่า 300 ฉบับทั่วโลกได้ ณ จุดเดียว เผยสามารถสืบค้นอัตราภาษีศุลกากร กฎถิ่นกำเนิดสินค้าแต่ละรายการ คาดช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย สามารถวางแผนการผลิตและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Centre : ITC) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization : WCO) ได้ร่วมมือจัดทำเว็บไซต์ “Rules of Origin Facilitator” www.findrulesoforigin.org และได้เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมี.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งความตกลง WTO และความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระดับภูมิภาคและทวิภาคี รวมกว่า 300 ฉบับ หรือกว่า 70% ของความตกลงการค้าที่เสรีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไว้ ณ จุดเดียว

ทั้งนี้ เว็บไซต์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกของไทย ให้สามารถสืบค้นอัตราภาษีศุลกากร และกฎถิ่นกำเนิดสินค้าในแต่ละรายการสินค้า (ลงรายละเอียดตามพิกัดศุลกากร) ที่อยู่ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ เพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำการค้าระหว่างประเทศ

ขณะเดียวกัน ยังสามารถสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีนำเข้า (Tariff Rates) กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) รูปแบบของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: CO) กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า และพิธีการศุลกากร

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไทย ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ FTA ทั้ง 13 ฉบับของไทย และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกไปประเทศที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก่ไทย เช่น สหรัฐฯ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และรัสเซียได้ด้วย

โดยในปี 2562 ไทยใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ FTA และ GSP รวมกันกว่า 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ประมาณ 65,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับเว็บไซต์ Rules of Origin Facilitator จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทย โดยฉพาะ SMEs สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน รวมถึงช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตและการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยสามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย