ปลาป่น

สินค้าปลาป่นอยู่ในพิกัดศุลกากรที่ 2301.20 โดยแยกออกเป็น 2 พิกัดย่อย ได้แก่

(1) 2301.20.10 หมายถึง ปลาป่นที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก ซึ่งต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 72)พ.ศ. 2533

(2) 2301.20.20 หมายถึงปลาป่นที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก

 

รายละเอียด