“จุรินทร์”ลงนาม MoU อาเซียน อำนวยความสะดวกค้าขายอาหาร ยา อุปกรณ์แพทย์สู้โควิด-19

“จุรินทร์”ลงนาม MoU ผ่านระบบทางไกล ร่วมกับประเทศอาเซียน ตกลงร่วมกันที่จะอำนวยความสะดวกในการค้าขายสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ต่อสู้โควิด-19 ทั้งอาหาร ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยันจะไม่มีการใช้มาตรการกีดกันในการส่งออกและนำเข้า นำร่อง 152 รายการ โดย MoU มีอายุ 2 ปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 10 พ.ย.2563 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) แนวทางดำเนินการของประเทศอาเซียน เรียกว่า “เอกสารบันทึกความเข้าใจของอาเซียนว่าด้วยการดำเนินการมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19” ผ่านระบบทางไกล (Virtual Signing) เพื่ออำนวยความสะดวกการนำเข้าและส่งออกสินค้าจำเป็นระหว่างกัน เช่น อาหาร ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ เมื่อเดือนเม.ย.2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ร่วมกันหารือถึงความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้หลีกเลี่ยงการออกมาตรการต่างๆ ที่ไม่จำเป็นและที่อาจเป็นอุปสรรคทางการค้า และได้หารือกันมาต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและรายละเอียดสินค้า จนสามารถลงนามใน MoU กันได้ในครั้งนี้

สำหรับสาระสำคัญของ MoU จะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน และการดำเนินการด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน โดยอาเซียนจะไม่ใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs) ที่ไม่จำเป็นและไม่สอดคล้องกับความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) กับสินค้าจำเป็นในกลุ่ม ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามบัญชีแนบท้ายรวม 152 รายการ โดยกำหนดให้ต้องมีการแจ้งมาตรการที่ประกาศใช้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงมีสิทธิที่จะออกมาตรการต่างๆ ได้ หากมีสถานการณ์จำเป็นภายในประเทศ โดย MoU ฉบับนี้จะมีอายุ 2 ปี สามารถทบทวนความจำเป็นของ MoU และรายการสินค้าเพิ่มเติมได้

ในปี 2562 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่ารวม 3,302,361.58 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 1,927,333.47 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 1,375,028.11 ล้านบาท และในช่วงเดือนม.ค.–ก.ย.2563 มูลค่าการค้ารวม 2,164,289.89 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 1,280,349.82 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 883,940.07 ล้านบาท ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์