“พาณิชย์”คุมเข้มตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าวกรอบ AFTA ป้องกันกระทบราคาในประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศประสานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม-ราชบุรี เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ หลังได้รับร้องเรียนมีการแอบส่งไปกะเทาะนอกโรงงาน ลั่นหากพบทำผิด จะพัก เพิกถอนทะเบียนผู้นำเข้า เพื่อป้องกันกระทบราคาในประเทศ เผยเงื่อนไขการนำเข้า กรอบ WTO จ้างกะเทาะนอกโรงงานได้ แต่ต้องทำบัญชีผู้รับไปทำ ส่วนกรอบ AFTA ห้าม

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประสานงานและมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม และราชบุรี เพิ่มความเข้มข้นและความถี่ในการตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าว หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้นำเข้ามะพร้าวกระทำผิด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมฯ กำหนด โดยนำมะพร้าวที่นำเข้าไปจ้างกะเทาะนอกโรงงานของตนเอง เป็นการผิดเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ซึ่งหากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จะพิจารณาพัก เพิกถอน การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวภายในประเทศ

สำหรับการนำเข้ามะพร้าวผล ปัจจุบันมีการนำเข้า 2 กรอบ คือ องค์การการค้าโลก (WTO) และ AFTA โดยกรอบ WTO ในโควตาปริมาณไม่เกินปีละ 2,317 ตัน ภาษี 20% ให้นำเข้าม.ค.-ก.พ. และก.ย.-ธ.ค. แต่สำหรับนอกโควตา ไม่จำกัดปริมาณ ภาษี 54% ซึ่งการนำเข้ากรอบ WTO ทั้งในและนอกโควตาผู้นำเข้าสามารถจ้างกะเทาะนอกโรงงานได้ แต่ต้องจัดทำทะเบียนเครือข่ายผู้กะเทาะมะพร้าว (รายย่อย) พร้อมให้ข้อมูลทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งที่รับมะพร้าวไปกะเทาะ และรายงานให้พาณิชย์จังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบย้อนกลับกับเอกสารใบขนย้ายมะพร้าว เพื่อป้องกันไม่ให้มะพร้าวนำเข้าหมุนเวียนในตลาดภายในประเทศ

ส่วนกรอบ AFTA การนำเข้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ห้ามจำหน่าย จ่าย โอน ภายในประเทศ ห้ามนำไปจ้างกะเทาะนอกโรงงาน ต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาว และให้นำเข้าช่วงม.ค.-ก.พ. และก.ย.-ธ.ค. ทั้งนี้ การนำเข้ามะพร้าวทั้ง 2 กรอบความตกลงดังกล่าว ต้องนำเข้า ณ ด่านสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบังเท่านั้น

ในปี 2563 ไทยมีการนำเข้ามะพร้าวผลกรอบ AFTA เพียง 9,400 ตัน คิดเป็น 2.65% ของการนำเข้าทั้งหมด โดยล่าสุดราคามะพร้าวเฉลี่ยทั่วประเทศเดือนธ.ค.2563 ผลใหญ่ 17.52 บาท ผลคละ 13.20 บาท และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลใหญ่ 23.78 บาท ผลกลาง 12.60 บาท