สรุปโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 เว็บไซด์กรม
 FTA Center

ผลการดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 2/2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เว็บไซด์กรม
FTA Center

ผลการดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดสระบุรี

FTA Center

ผลการดำเนินงานโครงการ “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA” ณ จังหวัดเพชรบุรี

FTA Center

ผลการดำเนินงานโครงการ “FTA Fair : สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลด้วย FTA” ณ จังหวัดพิษณุโลก

เว็บไซด์กรม
FTA Center

ผลการดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทยในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 4/2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซด์กรม
FTA Center