“พาณิชย์”มอบหน่วยงาน ประเมินความพร้อม ทำแผนปรับตัวร่วม CPTPP ด้านการค้า บริการ ลงทุน

“พาณิชย์”ประชุมคณะอนุกรรมการ CPTPP ด้านการค้า การค้าบริการ และการลงทุน มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความพร้อมของไทย และจัดทำแผนงานการปรับตัวส่งคืนภายในมี.ค.นี้ ก่อนนำเข้า กนศ. พิจารณา และเสนอ ครม.ให้ทันภายใน 90 วันตามที่กำหนดไว้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน โดยได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันประเมินความพร้อมของไทย และจัดทำแผนงานการปรับตัวตามผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP และให้เสนอแผนงานกลับมายังกระทรวงพาณิชย์ ก่อนที่จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เพื่อประมวลความพร้อมหรือไม่พร้อมของประเทศไทยในประเด็นต่างๆ และนำเสนอ ครม. ให้ทันภายใน 90 วัน หรือภายในกลางเดือนเม.ย.2564 ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2564 ได้กำหนดเอาไว้

“ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลกระทบ ความพร้อมของไทย และจัดทำแผนงานการปรับตัวตามข้อเสนอของรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ CPTPP ที่สภาผู้แทนราษฎรส่งให้ ครม. แล้วส่งกลับมาให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ภายในเดือนมี.ค.2564 เพื่อรวบรวมเสนอ กนศ. และ ครม. ต่อไป”

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง CPTPP ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 29 หน่วยงาน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ เป็น 1 ใน 8 คณะ ที่ กนศ. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการฯ ด้านเกษตรและพันธุ์พืช 2.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน 4.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ และเอกชนกับรัฐ 5.คณะอนุกรรมการฯ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและรัฐวิสาหกิจ 7.คณะอนุกรรมการฯ ด้านแรงงาน และ 8.คณะอนุกรรมการฯ ด้านการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความพร้อมของไทย และจัดทำแผนงานการปรับตัวตามผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP จากนั้น ครม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2564 และให้คณะอนุกรรมการฯ แต่ละชุดไปรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ก่อนรายงานให้ ครม. ภายใน 90 วัน