อาเซียน-ออสซี่-กีวี่ ยกระดับ FTA ให้จบปี 65 พร้อมจับมืออินเดียเปิดเสรีสินค้าเพิ่ม

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เร่งเดินหน้ายกระดับความตกลง FTA มอบเจ้าหน้าที่เจรจาให้จบภายในปี 2565 พร้อมพิจารณาคำขอเข้าเป็นสมาชิกของชิลี เผยไทยหนุนเต็มที่ เหตุช่วยเชื่อมโยงการค้าระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ส่วนการหารือกับอินเดีย เคาะลุยยกระดับการเปิดเสรีการค้าสินค้า เพื่อเปิดกว้างการเข้าถึงตลาดระหว่างกันให้มากขึ้น

นายสรรเสริญ สะมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางเดือนก.ย.2564 ที่ผ่านมา ได้รับมอบจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 26 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมได้หารือการเร่งเจรจายกระดับความตกลง FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) ให้ไปสู่ความตกลงที่ทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การค้าบริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทางการค้า การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศุลกากร การพัฒนาการเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง เล็ก และย่อม เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่เร่งเจรจายกระดับให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อความสนใจของชิลีที่ต้องการเข้าร่วมความตกลง AANZFTA  โดยไทยได้ชี้ให้เห็นว่าชิลีจะมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคลาตินอเมริกา ซึ่งที่ประชุมได้มอบระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสไปพิจารณารายละเอียดและหาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องนี้แล้ว

สำหรับประเด็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค ที่ประชุมเห็นว่าอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จำเป็นต้องร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ต่อไป ส่วนการหารือกับภาคเอกชนจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แก่ หอการค้าออสเตรเลีย-อาเซียน (AustCham ASEAN) สภาธุรกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย  (AABC) และสภาธุรกิจอาเซียน-นิวซีแลนด์ (ANZBC) ภาคเอกชนขอให้เร่งยกระดับความตกลง AANZFTA แก้ปัญหามาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) เร่งเชื่อมโยงยกมาตรฐานร่วมกันในอาเซียน และพัฒนาด้านดิจิทัล และ e-commerce ในภูมิภาค เป็นต้น

นายสรรเสริญกล่าวว่า ส่วนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 18 ได้หารือในเรื่องการเตรียมการเพื่อเริ่มเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน–อินเดีย (AITIGA) ที่ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องกรอบแนวทางการเจรจา จึงได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนและอินเดียเร่งรัดหาข้อยุติขอบเขตการทบทวนความตกลง AITIGA โดยเร็ว เพื่อจะได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมและเริ่มเจรจาทบทวนต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่ความตกลงได้กำหนดไว้ และจะทำให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มการค้าของทั้งสองฝ่ายที่มีขนาดตลาดผู้บริโภครวมกันกว่า 2,000 ล้านคน โดยไทยหวังให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการหาข้อยุติในเรื่องกรอบขอบเขตการทบทวนโดยเร็ว และเน้นย้ำเป้าหมายให้ความตกลง AITIGA เปิดกว้างในการเข้าถึงตลาด มีความทันสมัย ลดอุปสรรคการค้า และจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจการค้ามากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังร่วมกันยินดีที่ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันความตกลงการลงทุนอาเซียน–อินเดีย (AIIA) ครบแล้ว และได้ร่วมย้ำความสำคัญของการเจรจาระดับพหุภาคีในกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย ส่วนการประชุมร่วมกับสภาธุรกิจอาเซียน–อินเดีย (AIBC) ภาคเอกชนได้ย้ำเรื่องการทบทวนความตกลง AITIGA ให้ครอบคลุมการเปิดเสรีเพิ่มเติม กฎถิ่นกำเนิดสินค้าที่เปิดกว้าง และการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการทางศุลกากร และขอให้สนับสนุนความร่วมมือของภาคเอกชนสองฝ่ายในสาขาที่สนใจร่วมกัน เช่น การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีและดิจิทัล การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ สตาร์ทอัป อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ การพัฒนาผู้ประกอบการสตรีและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์