ภูมิภาค RCEP มีความสำคัญอย่างไรต่อไทย

ภูมิภาค RCEP มีความสำคัญอย่างไรต่อไทย

คำตอบ

สมาชิก 16 ประเทศมีประชากรรวมกันกว่า 3,500 ล้านคน ครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มี GDP รวมกันกว่า 23.77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 29  ของ GDP โลก มีมูลค่าการค้ารวม 9.77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการค้าโลก โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก 5.16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ  คิดเป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าการส่งออกของโลก เป็นมูลค่าการนำเข้า 3.33 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่าการนำเข้าของโลก

ไทยมีมูลค่าการค้ารวมกับสมาชิก RCEP ในปี 2559 2.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 59.32 ของมูลค่าการค้าไทยกับโลก โดยแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออก  1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 55.71 ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปโลก สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ยางพารา เครื่องจักรกล และส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นมูลค่าการนำเข้า 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ  คิดเป็นร้อยละ 63.32 ของมูลค่าการนำเข้าของไทยจากทั่วโลก สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า