ทำไมไทยไม่เข้า RCEP แทน

ทำไมไทยไม่เข้า RCEP แทน

คำตอบ

ปัจจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ หรือ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้งไทยกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย โดยมีเป้าหมายว่า RCEP จะเป็นความตกลงที่มีมาตรฐานและเข้มข้นกว่าความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนได้ทำไว้เดิมกับคู่เจรจา ในขณะเดียวกันมีประเทศสมาชิก RCEP 7 ประเทศที่เป็นสมาชิกความตกลง TPP ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จึงทำให้มาตรฐานของความตกลง TPP มีนัยยะต่อความตกลง RCEP เช่นกัน

ในการนี้ ถึงแม้ว่าจำนวนประชากรของ RCEP (3,553 ล้านคน) จะมากกว่า TPP-11 (499.3 ล้านคน)   7 เท่า และขนาดเศรษฐกิจของ RCEP (23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีมูลค่ามากกว่ากลุ่มประเทศสมาชิก TPP-11 (9.99 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ) แต่ยังมีสมาชิก TPP ที่ไทยยังไม่มีความตกลงการค้าเสรีด้วย ได้แก่ แคนาดา และเม็กซิโก ส่วนเปรูมีเฉพาะความตกลง Early Harvest สินค้าประมาณร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมด ดังนั้น การเข้าร่วมความตกลง TPP นอกเหนือจากการเป็นสมาชิก RCEP ในปัจจุบันของไทยจะช่วยส่งเสริมเครือข่ายการค้าที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นการขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ ดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มขึ้น และเป็นการรักษาความสามารถของไทยในระบบห่วงโซ่อุปทานโลก รวมทั้ง เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้ไทยพัฒนาประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ    ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล การปรับกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างและเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น