เรื่องราวล่าสุด

19 เมษายน 2018 การจัดทำความตกลงทางการค้า FTA ไทย-ตุรกี มีประโยชน์อย่างไร
19 เมษายน 2018 การจัดทำความตกลงทางการค้า FTA ไทย-ตุรกี มีความคืบหน้าอย่างไร
19 เมษายน 2018 หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไร
19 เมษายน 2018 การเปิดเสรีสินค้าเนื้อสัตว์และนมมีผลกระทบกับเกษตรกรอย่างไร
19 เมษายน 2018 ข้อตกลงที่ไทยต้องเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม จากการทำความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และ ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) เป็นอย่างไร
19 เมษายน 2018 หากต้องการสืบค้นสถิติการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ สามารถดูได้จากที่ใด
19 เมษายน 2018 ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นข้อมูลอัตราภาษีภายใต้ FTA ทั้งของไทยและประเทศคู่เจรจาได้จากที่ใด
19 เมษายน 2018 หากต้องการทราบสถานะล่าสุดของการเจรจา FTA แต่ละฉบับของไทยสามารถสืบค้นได้จากที่ใด
19 เมษายน 2018 ปัจจุบัน ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ แล้วกี่ฉบับ
19 เมษายน 2018 ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) หมายถึงอะไร
1 92 93 94 95 96