เรื่องราวล่าสุด

14 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศญี่ปุ่น (ม.ค.-ก.พ.)
14 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี (ม.ค.-ก.พ.)
10 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค.)
10 พฤษภาคม 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA ปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.)
09 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศจีน ปี 2562 (ม.ค.-ม.ค.)
09 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับนิวซีแลนด์ ปี 2561
03 เมษายน 2019 การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศจีน ปี 2561
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสงขลา
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดปัตตานี
03 เมษายน 2019 ผลการดำเนินงานสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 3” (ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 36 37 38 39 40 55